Lid worden van Heemkunde Voerendaal?

U kunt zich aanmelden als lid. Een actief lid neemt plaats in een of meerdere werkgroepen en werkt actief mee aan het ontwikkelen van de onderwerpen van de werkgroep(en).
Uiteraard zijn wij ook blij met steunende leden.
  Wat houdt uw lidmaatschap in.
 • actief deelnemen aan een of meerdere werkgroepen,
 • u ontvangt per e-mail nieuwsbrieven en berichten over activiteiten van de vereniging
 • bij een gelimiteerd aantal inschrijving voor een activiteit heeft u voorrang boven niet-leden,
 • gratis deelname aan alle activiteiten *),
 • gratis toezending via e-mail van foto's die op de websites van
  Heemkunde Voerendaal en Voerendaal Vertelt zijn geplaatst,
 • bestelling van afdrukken van deze foto's tegen kostprijs,
 • deelname aan activiteiten die door de zustervereniging Heemkundevereniging Klimmen worden georganiseerd,
*) Lezingen, wandelingen, rondleidingen, presentaties etc.
Soms wordt er per deelnemer een kleine bijdrage in de kosten verwacht.
Vaak wordt er aan niet-leden een vrijwillige bijdrage gevraagd.


Bent u geïnteresseerd? en vul het formulier in.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Contributie:
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar.
Inwonende gezinsleden betalen € 5,00 per jaar.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Meldt u zich aan zes maanden na ingang van het contributiejaar, dan betaalt u de helft van de jaarcontributie.

Het bankrekeningnummer van Heemkunde Voerendaal is:
  NL90 RBRB 0943 4221 59
  t.n.v. Penningmeester Heemkunde Voerendaal.
Voor betaling uit het buitenland voegt u daar nog de BIC-code aan toe: RBRBNL21

Uw lidmaatschap gaat in na ontvangst van de eerste contributiebetaling.

Ledenadministratie en uw privacy Als u zich opgeeft als lid van Heemkunde Voerendaal worden de gegevens die u verstrekt opgeslagen in een ledenlijst. Uw gegevens vallen dan onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).Contact zoeken met een medelid:

Incidenteel is het mogelijk om via de ledenadministratie een medelid te vragen naar zijn of haar contactgegevens, d.w.z. e-mail adres en/of telefoonnummer. Om deze aanvraag te doen stuurt u via e-mail een verzoek aan de ledenadministratie. Hierin geeft u aan van welk lid u gegevens wilt opvragen. U kunt als lid van Heemkunde Voerendaal per keer maar van één medelid gegevens opvragen. Uw mail met het verzoek wordt dan doorgestuurd.
Het is aan het lid waaraan het verzoek is gericht om wel of niet te reageren.
Het bestuur van Heemkunde Voerendaal accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze activiteit.
U kunt het verzoek richten aan: ledenadministratie@heemkundevoerendaal.nl

Documenten downloaden
Klik hier beneden op het document van uw keuze.  Zelf onderzoeken en ontdekken,
  of meewerken aan een project.


  Zelf onderzoeken en ontdekken wat er zoal in uw leefomgeving aan historie te vinden is. Via Heemkunde Voerendaal kan dat. Vraagt u zich af waar het kasteel Damerscheidt lag? Waar lag het Kunderhoes en wie woonde daar? Waar was de oorsprong van de beek die van Cortenbach naar Kunrade liep of was de stroom juist tegenovergesteld? Waar kwamen de families Dautzenberg, Leclou en Senden vandaan, waren dit van oorsprong Voerendalers of kwamen ze van buiten Voerendaal? Waar zijn die foto's genomen en wie staan er op?

  Meewerken om een project vorm te geven.
  Plannen maken, onderzoeken, daadwerkelijk tot stand brengen van zichtbare en tastbare historische monumenten.

  Samen met anderen antwoorden zoeken op vragen en publiceren op de website en nieuwsbrieven,
  presentaties en lezingen houden over het resultaat,
  dat is wat een heemkundevereniging u kan bieden.

  Heemkunde Voerendaal zet zich in voor het behoud van historisch erfgoed. Ook probeert onze vereniging om verdwenen historie weer zichtbaar
  en tastbaar te maken in de openbare ruimte.

  Word lid van de Heemkunde Voerendaal.
  Klik op de knop hier beneden en
  vul het aanmeldformulier in.  Opzeggen van uw lidmaatschap:
  U kunt uw lidmaatschap van Heemkunde Voerendaal
  schriftelijk of per e-mail opzeggen.
  Uw opzegging ontslaat u niet van uw
  betalingsverplichting van openstaande contributie.

  Uw opzegging Schriftelijk richten aan:
  Heemkunde Voerendaal
  t.a.v. Ledenadministratie
  Strijthagenstraat 13
  6367 HN Voerendaal

  of
  Per e-mail: Vul het in of, klik op en verzend uw mail.